Wednesday, July 1, 2015

ʍʏ ɢɨʀʟʄʀɨɛռɖ ɨs օռʟɨռɛ ɮʊt sɦɛ ɖօɛsռ't ҡռօա tɦat sɦɛ ɨs ʍʏ ɢʄ....��

ʍʏ ɢɨʀʟʄʀɨɛռɖ ɨs օռʟɨռɛ ɮʊt sɦɛ ɖօɛsռ't ҡռօա tɦat sɦɛ ɨs ʍʏ ɢʄ....��

No comments:

Post a Comment