Wednesday, July 1, 2015

real love coats " लोक नेहमी म्हणतात की जगलो तर पुन्हा भेटू....पण... तुला ‪#‎भेटल्या‬ पासून मला सारखे अस वाटत आहे की तुला ‪#‎भेटत‬ राहिले तरच मी ‪#‎जगणार‬..."

" लोक नेहमी म्हणतात की जगलो तर पुन्हा भेटू....पण...
तुला ‪#‎भेटल्या‬ पासून मला सारखे अस वाटत आहे की तुला ‪#‎भेटत‬ राहिले तरच मी ‪#‎जगणार‬..."

No comments:

Post a Comment