Wednesday, July 1, 2015

me in marathi .........माझे_वेगळेपण मीच आहे मला अपवादही मीच आहे, # नकोत_मज कोणत्याच उपमा # मी_म्हणजे मीच आहे माझी ओळख हीच आहे...

माझे_वेगळेपण मीच आहे
मला अपवादही मीच
आहे,
# नकोत_मज कोणत्याच उपमा
# मी_म्हणजे मीच आहे
माझी ओळख हीच आहे...

No comments:

Post a Comment