Saturday, May 23, 2015

हातात तलवार घेउन लढण्याची कधी गरजच पडली नाही.........कारण ढालीसारखे इतके मित्र समोर उभे राहीले.......कीआजवर कुठल्या शत्रूची माझ्यावर नजरच पडलेली नाही.....हेच मिञ इतके प्रेम देता की आपल्याला मुलींची गरज पडत नाही★★

हातात तलवार घेउन लढण्याची कधी गरजच
पडली नाही.........कारण ढालीसारखे इतके
मित्र समोर उभे राहीले.......कीआजवर कुठल्या

शत्रूची माझ्यावर नजरच
पडलेली नाही.....हेच मिञ इतके प्रेम
देता की आपल्याला मुलींची गरज पडत
नाही★★

No comments:

Post a Comment