Tuesday, May 19, 2015

#‎कधी‬ गाँगल## घातल्याशिवाय फोटो काढित नाय । कारणं डोळे बघितल्यावर## पोरी## येडया #‪#‎झाल्याशीवाय‬ राहत नाय ।

#‎कधी‬ गाँगल## घातल्याशिवाय फोटो काढित नाय ।
कारणं डोळे बघितल्यावर## पोरी## येडया #‪#‎झाल्याशीवाय‬ राहत नाय ।

No comments:

Post a Comment