Tuesday, May 19, 2015

# हवाकरून मोठं होयचं असतं # तरकधीच झालो असतो . . . पण मला # लोकांच्या_मनात # राहुन_मोठं_होयचय ◆★

# हवाकरून मोठं होयचं असतं # तरकधीच
झालो असतो . . .
पण मला # लोकांच्या_मनात

# राहुन_मोठं_होयचय ◆★

No comments:

Post a Comment