Tuesday, May 19, 2015

# चौक_तुमचा# पण# धिंगाणा_आमचा# आमचा_अंदाज_कोणी_नाही_लावला_तर_बरं_होईल_कारण# अंदाज_हा_पाण्या_पावसाचा_लावतात# वादळाचा_नाही ..

# चौक_तुमचा# पण# धिंगाणा_आमचा# आमचा_अंदाज_कोणी_नाही_लावला_तर_बरं_होईल_कारण# अंदाज_हा_पाण्या_पावसाचा_लावतात# वादळाचा_नाही ..

No comments:

Post a Comment