Saturday, May 23, 2015

♚ जी # माणसे माझ्या # वाईट काळात माझ्या बरोबर असतील...त्याना माझा शब्द आहे...माझा चांगला काळ # फक्त # तुमच्यासाठीच असेल....

♚ जी # माणसे माझ्या # वाईट काळात
माझ्या बरोबर असतील...त्याना माझा शब्द
आहे...माझा चांगला काळ # फक्त
# तुमच्यासाठीच असेल....

No comments:

Post a Comment