Tuesday, May 19, 2015

जे जोडले जाते ते नाते .जी जडते ती सवय .जी थांबते ती ओढ .जे वाढते ते प्रेम .जो संपतो तो श्वास पण निरंतर राहते ती मैत्री आणी फक्त मैत्री.

जे जोडले जाते ते नाते .जी जडते ती सवय .जी थांबते
ती ओढ .जे वाढते ते प्रेम .जो संपतो तो श्वास पण निरंतर
राहते ती मैत्री आणी फक्त
मैत्री.

No comments:

Post a Comment