Saturday, May 23, 2015

नडताना #100 वेळा विचार करा#कारण....आम्ही#ठोकतानाएकदा ही#विचारकरत नाय.#जळनारे#टरकतातम्हणून तर#फोटोपाहून लगेच#बाजूलासरकतात ... #

नडताना #100 वेळा विचार करा#कारण....आम्ही#ठोकतानाएकदा ही#विचारकरत नाय.#जळनारे#टरकतातम्हणून तर#फोटोपाहून लगेच#बाजूलासरकतात ... #

No comments:

Post a Comment