Saturday, May 23, 2015

# मित्र हा # लाखात एक असला पाहिजे . . . !समोर १00 # शत्रु असेलतरी म्हणाला पाहीजे . . . !# फोडायची का # भाऊ सगळी —

# मित्र हा # लाखात एक असला पाहिजे . . . !समोर १00 # शत्रु असेलतरी म्हणाला पाहीजे . . . !# फोडायची का # भाऊ सगळी

No comments:

Post a Comment