Wednesday, April 22, 2015

वाघ कितीही शांत झाले तरी ते आयुष्याला कंटाळात नाही.... "ते थांबतात, वेळ जाऊन देततात, अन एकदम बाहेर पडतात....घेऊन" तीच दहशत.... अन तोच दरारा....!!!!!!!

वाघ कितीही शांत झाले तरी ते आयुष्याला कंटाळात नाही.... "ते थांबतात, वेळ जाऊन देततात, अन एकदम बाहेर पडतात....घेऊन" तीच दहशत.... अन तोच दरारा....!!!!!!!

No comments:

Post a Comment