Saturday, April 11, 2015

काल मी माझ्या प्रोफाईलवर माझाफोटो ठेवलामला खुप मुलींनी सागिंतलेतुझा फोटो प्रोफाईलवरून काढून टाक।मी त्यांना कारण विचारले तर उत्तरकाय यावे।.......मोबाईल लिपस्टिक ने खराब होतो आह

काल मी माझ्या प्रोफाईलवर माझाफोटो ठेवलामला खुप मुलींनी सागिंतलेतुझा फोटो प्रोफाईलवरून काढून टाक।मी त्यांना कारण विचारले तर उत्तरकाय यावे।.......मोबाईल लिपस्टिक ने खराब होतो आह

No comments:

Post a Comment