Wednesday, March 25, 2015

photo comments in marathi

# किती आले किती गेले ## # पण भाऊचा नाद ज्यान केला तेसर्व कोमात गेले||¶¶¶¶¶¶ लय कडक

No comments:

Post a Comment