Wednesday, March 25, 2015

Friends photo comments(Marathi comments)

आई म्हणली बाहेर कसल वारं सुटलय.मी म्हटल काय नाय ग आपल्या # भाऊनीफोटो अपलोड केलाय त्याचीच # हवाआहे सगळीकडे.....

4 comments:

  1. इतनी # एहसियत तो बना ली हैँ ! !# दोस्तोँ मैकी # मेला लग जाएगा# शमसान मेँ जब हम जायेगेँ# आसमान मेँ

    ReplyDelete
  2. जय सेवालाल भाईवो म टाईप करतु मारकनेती आधो शेडकरेरोरेघो ऊ म आबदेरोछु मन लगान वाचो जाट समाजेर हेगो भाईवो आपण जर कती नवकरीसारु जागा निकली १८००० आठरा हाजर जर जागा निकली तो फकत बंजारार वाटेन कती तीस कती चालीस कती शभर कती दाहा कती सात कती पाच कती तीन कती दोन कती बंजारा झीरो आदिवासी कती पाचसे कती चार हाजार कती तीन हाजार बोध एसी सात हाजार पाच हाजार हाय नु छ कसेन लागीये मार गोरमाटीर बाल बचीया तरी गोर माटीर छीपचापरेर मारक कतरा पडछ दिस पैकी एकसे पचानसी एकसे आनसी एकसे नवद तरी मार बंजारार छिपचापर लागेणी निकाल लगगो कि आपण घर आवगे कि याडीबाप विचारछ बेटा काई लागोतार निकाल पच बेटारोनकछ याडी मन ढेर दिसपैकी एकसे आसी मरकपडे तरी लागो कोनी मार बेटा जरसेके माहीती चलेगो करण मार याडी मिनाभर बाटीखायेनी अन आदीवासी बोध येदुन जर दिसपैकी एक से पाच शभर तरी लागजावछ वोदुर आई हासचन काई कच आग गगे आग सुनिता माझ पपीया लागला नवकरीला आतरा बदल छ गोर भाईवो ये वात धेनेम रखाडो आपनी गोरुर याडीन मत रवाडो वोनदेर आसुर किमत रखाडो येर सारु गोरुन एकजुट हेयर घन गरजछ वोर सारु बंजारायुवा परिवरतन गुप करो कारण कुसेही पधतेती गोर एक जुट हेयरो कारण आपण जे कमपणी खोलेर विचरछ आपण सरकारे कनेती जासत पीसालातावछ कारण की हामार बालबचीया बारावी करण घर बेठेछ वोनदुन काम मलेनी वोर सारु हामेन पिसा सरकारे कनेती लातावछ करा जना से एक है जायाजना येरे सारु लढो सेवाभाया बापु रामराव येदुर कुपाती हिये भीयाव देखो गोरमाटी सरीक देव जगेम छेनी देवी सेवाभायालार लागी कि सेवा तु मार भकती कर सेवाभाया कोनी केलागो कि याडी लारेर आवतारेम मार भाईन मारनाकी मार धोलो धन मारनाकी तार भकती करुनी याडी देवी सेवा भकती कर तार भाईन चिवतो करुछु तार धोलोधन लादुछु सेवा हावको देवी लादीनी पच देवी सेवाभायान कच सेवा वायाकर जन सेवा केलागो याडी ये धरतीप जतरी नारीछ वो से मारयाडी भेन छ म केती वाया करू जन देवी सेवाभायान ईनदर देवेकन लेगी देव केलागो की कोनी देखो भाईवो सेवाभाया माहान संत हेन चलेगो वोरो आनंत कोनी लागो आन कोरी कोरेर देव देखो काईकाम कररेछ ऊदारण आसाराम बापु कतरी सवसथार वोरी फकत लेडिज बाथरुमेम कॉमेरार रोजेर एक एक कोरी बदलातोतो ऊ आसे कोरीकोरेर देवछ आन मार गोर बंजारार देव लेडीजेर छेडी पडेदेयनी आण आपण काही लोग वोदुर देवेन भजछ जेकाही कोरीकोरेर देवेन भजतु दिखाय वोन केहेरो भीया कोरीकोर काहा सेवाभायार नाम लेयनी सेवालालेर मदीरेम काहा कोरीकोर आयेनी पच तम काहा जावोछो हायनु करेवालेन केहेरो भीया हानुमत करो आण मार एक विनती छ बंजारायुवा परिवरतन गुप कोईभी ये गुरुपेप जे काही शेर शायरी किवा फालतु जोक शेडकरीये काहीभी फालतु देमेले ऊ कोरीकोरेर चोदोरीहे आण जेकाही जय सेवालालेर गोरबंजारारीहे ऊ फकत आछे वीचार सेवाभायार गुण गाण आणी फकत बंजारार जे कही आछे ही ये जकोजदो सेवाभाया तमेन आछी बुदीद सेरो आछो कर जय सेवालाल

    ReplyDelete
  3. “संत सेवालाल बापुर बोल” कोई केनी भजो पूजो मत। भावार्थ: कोनाची पुजा आर्जा करू नक। देव मंदीरात नाही माणसात आहे। रपीया कटोरो पांळी वक जाय। भावार्थः एका रूपयाला एक वाटी पाणी विकेल। कसाईन गावढी मत वेचो। भावार्थः खाटीक ला गाय विकू नका। पशू प्राण्यावर प्रेम करा। जिवते धंणीरो बीर घरेम मत लावजो। भावार्थः जिवंत नवरा असणाऱ्या स्त्री ला आपली बायको म्हणून घरात आणू नका। चोरी लबाडीरो धन घरेम मत लावजो। भावार्थः चोरी करून खोट बोलून  पैसा कमाऊ नका किंवा तशा पैसा घरात आणू नका। केरी निंदा बदी चाडी जूगली मत करजो। भावार्थः कोनाची निंदा चाडी चूगली लावा लावी करू नका जाणंजो छाणंजो पछच माणजो। भावार्थः जाणून घ्या विचार मंथन करा नंतरच ती गोष्ट स्वीकारा। ये जो वातेर पत रकाडीय वोन पाने आड पान तारलीयुंव | भावार्थः ह्या गोष्टीचा जो कोनी आदर करेल, आचरणात आणेल स्वीकार करेल मी त्याचा रक्षण करेल. पाना आड पान मी त्याला तारेल। श्री संत सेवालाल महाराज… माझ्या सेवाभायाचे विचार माझ्या गोर बांधवाना जरूर पाठवा। दररोज जोक पाठवता, आज एक विचार…

    ReplyDelete