Sunday, March 29, 2015

attitude in marathi

जो पर्यंत आम्ही मैदानात नाही....तो पर्यंत
हवा करून घ्या....नंतर मैदानात आल्यावर
हवा घ्यायला सुध्दा जागा ठेवणार
नाही .....!
आमची ओळख कमी आहे कारण
आम्ही कुणाच्या पुढे पुढे करत
नाही आणि कोणाच्या मागे मागे पळत
नाही..

No comments:

Post a Comment